Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Maetris
Artikel 1 – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Maetris, hierna genoemd Opdrachtnemer, afgesloten leveringsovereenkomsten. Afwijkende bedingen binden Opdrachtnemer slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
3. Degene met wie Opdrachtnemer een leveringsovereenkomst sluit, hierna genoemd Koper, wordt geacht deze voorwaarden te hebben ingezien en aanvaard.
4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Koper aanvaard, dan heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Koper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 – Annulering en teruggave
1. Indien de Koper de opdracht aan Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht Opdrachtnemer schadeloos te stellen door betaling van de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, vermeerderd met 10% van de verkoopprijs.
2. Zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer mogen de goederen niet aan Opdrachtnemer geretourneerd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de Koper.
3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien:
-De Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
-De Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
-zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
4. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daarop door enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Koper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Koper zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. Opdrachtnemer zal de Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Artikel 4 – Prijzen en prijswijzigingen
1. Indien niet anders is overeengekomen of uitdrukkelijk vermeld gelden de prijzen inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Prijzen zijn exclusief transportkosten, tenzij is aangegeven dat deze inclusief zijn.
2. Transportkosten ofwel bezorgkosten zijn per gereden kilometer retour.
3. Indien de Koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen schriftelijk kenbaar maakt ter zake van verpakking, wijze of termijn van aflevering en Opdrachtnemer aan die wensen voldoet na schriftelijk akkoord, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Koper.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
6.Indien Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
-Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
-Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Opdrachtnemer toekomende bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;
-In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
7.Indien Opdrachtnemer met de Koper een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
8. Iedere na de datum van de offerte of prijsopgave van Opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor geeft Opdrachtnemer tot aan de datum van het tekenen van de orderbevestiging door de Koper het recht de met Opdrachtnemer overeengekomen prijs van de door haar te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Nieuwe prijzen zullen worden meegedeeld aan Koper. 9. Iedere na de datum van ontvangst van de door Koper ondertekende orderbevestiging van Opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor betrekking hebbende op de voor productie noodzakelijke grondstoffen geeft Opdrachtnemer het recht de met Opdrachtnemer overeengekomen prijs van de door haar te leveren eindproducten dienovereenkomstig redelijkerwijs te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Dit artikel betreft uitsluitend inkoopsprijzen van grondstoffen betrokken van derden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
10. In geval van een prijsverhoging zullen de nieuwe prijzen worden medegedeeld aan de Koper, die alsdan gerechtigd zal zijn de koopovereenkomst te annuleren per aangetekend schrijven binnen 14 dagen volgend op de mededeling van de prijsverhoging, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de Koper binnen deze termijn de overeenkomst niet heeft opgezegd, wordt hij geacht akkoord te gaan met de verhoogde prijzen.
Artikel 5 – Betaling en Eigendomsvoorbehoud
1. Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering of door middel van overschrijving welke dient voldaan te zijn uiterlijk 1 dag voor levering. Opdrachtnemer is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders die een bepaald bedrag overstijgen: Bij 1000,00 euro en meer: 50% van de totale som te voldoen bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 50% bij levering.
2. Zolang hetgeen aan Opdrachtnemer door de Koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele rente en kosten, niet is voldaan, behoudt Opdrachtnemer het recht van de door Opdrachtnemer geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de Koper.
3. Bij nalatigheid in de betaling is de Koper in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is Opdrachtnemer gerechtigd van de Koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet- betaling van de Koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door Koper verschuldigd in ieder geval, waarin Opdrachtnemer zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van 750,00 euro..
5. Indien de Koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met Opdrachtnemer niet nakomt mag Opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen opschorten.
6. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
7. Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
8. Door Opdrachtnemer geleverde goederen, die ingevolge lid 3 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
10. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.
11.Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 6 – Levering
1. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn nimmer fataal, doch Opdrachtnemer zal redelijkerwijs trachten deze zoveel mogelijk in acht te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, geeft de Koper geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren der goederen of tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst, met uitzondering van de in artikel 6.236 lid b van het Burgerlijk Wetboek omschreven Uitsluiting recht op ontbinding voor Consumenten.
2. Als moment van levering en moment waarop risico van de goederen overgaat naar Koper geldt het moment waarop de te leveren goederen de fabriek of het kantoor of terrein van Opdrachtnemer op weg naar de Koper hebben verlaten of anderszins door Opdrachtnemer aan de Koper zijn verzonden of verstrekt.
3. Goederen kunnen worden afgehaald of bezorgd. Voor bezorging worden bezorgkosten in rekening gebracht. Afhalen van goederen geeft geen recht op korting op de opgegeven prijs.
4. Indien het orderbedrag een aanbetaling vereist zoals genoemd in deze voorwaarden en Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt mag Opdrachtnemer de nakoming van haar levering opschorten; met het produceren van bestelde goederen wordt aangevangen eerst nadat de eerste aanbetaling is ontvangen, ongeacht of hierdoor de afgesproken levertijd wordt overschreden.
5.Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
7.Levering geschiedt af bedrijf van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Koper ter beschikking staan.
Artikel 7 – Klachten omtrent levering
1. Iedere levering is te beschouwen als op zichzelf staand, zodat reclames op een bepaalde levering betrekking hebbende geen invloed kunnen uitoefenen op welke andere levering en/of daaruit voor de Koper voortvloeiende verbintenis(sen) dan ook.
2. Reclames, welke later dan 14 dagen na de leverdatum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Koper wordt geacht bij levering de goederen te controleren op kwaliteit en / of kwantiteit en zichtbare gebreken, fouten of onvolkomenheden en deze kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Koper dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Opdrachtnemer beslist of de goederen ten aanzien waarvan een reclame gegrond is bevonden zullen worden vervangen of gerepareerd, dan wel de koopprijs wordt terugbetaald.
4. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventueel overige bestelde zaken.
5. De goederen mogen niet door de Koper worden geretourneerd zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. Het verlenen van deze toestemming impliceert niet de erkenning dat de teruggezonden goederen een defect hebben of anderszins niet geschikt zijn.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
Artikel 8 – Productwijzigingen
1. Aangezien het beleid van Opdrachtnemer gericht is op voortdurende verbetering van haar goederen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar modellen te wijzigen, wanneer zij zulks gerechtvaardigd of noodzakelijk acht. Opdrachtnemer is niet gehouden precies hetzelfde model te leveren in geval van bijbestellingen van goederen. Tevens kunnen wijzigingen worden doorgevoerd in een lopende opdracht wanneer Opdrachtnemer dit noodzakelijk acht voor
verbetering van het product.
Artikel 9 – Garanties
1. Opdrachtnemer garandeert gedurende een jaar de kwaliteit van de door Opdrachtnemer geleverde en geproduceerde goederen. Indien de kwaliteit onvoldoende wordt bevonden, dan vergoedt Opdrachtnemer de kosten van reparatie of vervanging inclusief vracht en voorrijkosten. Na 1 jaar eindigt iedere garantie, ook op tijdens die periode verrichte afstellingen of reparaties.
2. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
3. Opdrachtnemer mag verlangen dat het defecte product voor rekening en risico van de Koper aan Opdrachtnemer wordt geretourneerd teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen. Verzending van het opnieuw afgestelde, gerepareerde of vervangende product aan de Koper komt voor rekening van de Opdrachtnemer.
4. Afzonderlijke verkochte losse onderdelen worden niet gegarandeerd en worden zonder enigerlei aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verkocht.
5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Koper of derden aan de goederen wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken worden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze worden ver- of bewerkt op een ander dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
6. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Koper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 11 – Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer door overmacht niet kan leveren, d.w.z. elke omstandigheid welke Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals stakingen, natuurgeweld of doordat de leverancier van Opdrachtnemer het desbetreffende (half)fabricaat niet of niet langer levert, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is. Daaronder begrepen overmacht die tijdelijk is doch waarvan vast staat dat die langer is dan 60 dagen zal duren of welke in feite langer dan 60 dagen heeft geduurd.
2. In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.
3. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 12 – Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtnemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 13 – Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht.
Artikel 14 – Vrijwaring
1. De Koper vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.
Artikel 15 – Intellectueel eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke.
2. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door Opdrachtnemer gemaakte ontwerptekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan Opdrachtnemer of te vernietigen; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan Opdrachtnemer.
3.De Koper dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Artikel 16 – Persoonsregistratie
1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur, dan wel door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening, worden opgenomen in de persoonsregistratie die ons bedrijf van onze klanten heeft.
2. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt dan die doeleinden die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
3. Persoonsgegevens worden bewaard om Koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen jegens Koper te kunnen nakomen.
Artikel 17 – Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen Koper en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Koper is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel.